Op 11 september 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem besloten het project HOM te stoppen.
Lees verder op tabblad "Agenda - Activiteiten DNZM"

DoeNietZoMall.nlAGENDA - ACTIVITEITEN DNZM

Agenda en activiteiten Actiegroep DoeNietZoMall

11 september 2017
Het is maandag 11 september een allesbeslissende raadsvergadering geworden. Veel commotie was vooraf ontstaan naar aanleiding van een brief van 9 september jl. van de initiatiefnemers van de HOM aan het college van B&W. Die brief werd met een begeleidend memo door het college op zondag 10 september 2017 doorgestuurd aan de raad. Belangrijkste gegeven in het memo en die brief was natuurlijk de mededeling dat Provast, de projectontwikkelaar voor de HOM, zich terug had getrokken uit het project. Klik hier om het memo en de brief te lezen.
De eigenaren Woonhart wilde nog enkele maanden bezinningstijd. Bijna alle fracties in de raad hadden moeite met verder uitstel. Na urenlange discussies, het liep inmiddels tegen twaalf uur, werden de diverse moties in stemming gebracht. De belangrijkste motie betrof motie 1709-04, "Motie stoppen project Holland Outlet Mall". Verder zijn er moties aangenomen over de aanpak van parkeerproblematiek, en over de procesevaluatie,  De aangenomen moties kun je lezen door hier te klikken.
Wil je de vergadering geheel of deels terugzien, klik dan hier.

Conclusie van onze kant, blij dat het nu over is en de raad unaniem besloten heeft dat de HOM er niet komt, jammer dat men in januari al niet verstandiger was. Maar, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

4 september 2017
De vergadering is geweest. De voortgang van het HOM-plan kwam gelukkig aan de orde.
Voor deze vergadering hebben wij een uitgebreide brief gezonden aan alle raadsleden en aan de leden van het college.
Onze brief aan raad en college vind je door hier te klikken.
Namens DoeNietZoMall is op de commissie-vergadering ingesproken. De tekst daarvan vind je hier.
De commissievergadering van gisteren is terug te zien. Klik hier. Het HOM-onderwerp start op tijdstip 21.05 van de video.


4 september 2017
Geplande commissievergadering van de gemeenteraad, op de agenda o.a. voortgang HOM.
Door een aantal organisaties, waaronder DoeNietZoMall, is gereageerd op een memo van het college van B&W aan de gemeente raad. Dit, in de vakantieperiode verschenen, memo van 23 juni is een voortgangsrapportage van het college aan de raad over de HOM en bevat tevens voorstellen over de afdoening van een groot aantal moties die op 23 januari jl. werden aangenomen door de raad bij het omstreden HOM-besluit.Om het memo van het college van B&W te lezen, klik hier
Wij zijn het niet eens met die voorstellen omdat niet is voldaan aan de inhoud van de moties.

Naar aanleiding van dit memo werd door een zestal organisaties een brief gezonden aan alle gemeenteraadsfracties en aan het college van B&W in Zoetermeer. Deze mede door ons getekende brief bevat de bezwaren tegen de gang van zaken over de HOM. Klik hier voor deze brief.

Kort na de ontvangst van ons bezwaarschrift en nog een aantal bezwaren van anderen heeft het college van B&W opnieuw een memo uitgebracht over de voortgang van de HOM-plannen. Dit memo van 31 augustus 2017 vind je op de site van de gemeente, of door hier te klikken.

We laten het er uiteraard niet bij zitten, we zullen aanwezig zijn bij de commissievergadering op 4 september en zullen van het recht op inspreken gebruik gaan maken. Hopelijk is de publieke tribune weer volledig bezet met verontrustte bewoners.

Ook is recent door een groot aantal organisaties een brandbrief gezonden aan de bestuurscommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Eind september staat de HOM daar op de agenda. In de brief wordt MRDH opgeroepen een negatief advies uit te brengen.
Door hier te klikken kun je de brief aan MRDH lezen.
Voor meer info over de MRDH, klikhier

29 augustus 2017
Overleg DNZM met het Projectteam HOM van de gemeente Zoetermeer.

21 augustus 2017
Eerste overlegvergadering van DNZM na de vakanties. Er staat weer van alles te gebeuren.

juli-augustus 2017
Verdere besluitvorming over de HOM door de gemeenteraad zal pas na het zomerreces plaatsvinden.
De eerste commissievergadering en raadsvergaderingen starten op 28 augustus. 

21 juni 2017
Op de datum organiseert de Provincie Zuid Holland een publieksbijeenkomst over de (mogelijke) komst van de Holland Outlet Mall.
Ook al heeft de provincie op dit moment nog geen formele rol in het proces mbt de HOM, toch willen Provinciale Staten belanghebbenden nu al de mogelijkheid geven hun inzichten te delen.
De uitnodigingsbrief van de Provincie voor deze bijeenkomst vind je door hier te klikken.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de site van de Provincie, klik hier.
Aanmelden kan tot 5 juni 2017. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Echter via het aanmeldingsformulier kun je (in maximaal 100 woorden) aangeven wat je de Provincie zou willen zeggen tijdens deze bijeenkomst. Laten we met zo veel mogelijk mensen aan de Provincie laten weten dat we tegen de komst van de HOM zijn. Kortom, laat de Provincie jouw bezwaren tegen de HOM weten. 

31 mei 2017
Overlegvergadering van leden van DNZM

29 mei 2017
Overleg DNZM met het Projectteam HOM van de gemeente Zoetermeer.

24 mei 2017
Gepland overleg fractie CU/SGP Zoetermeer (verschoven tot na zomerreces)

24 mei 2017
Gepland overleg met D'66-fractie Provinciale Staten (afgezegd door fractie tot later tijdstip)

24 mei 2017
Overleg met VVD-fractie Provinciale Staten

22 mei 2017
Gepland overleg met fractie LHN Zoetermeer (verschoven tot na zomerreces)

17 mei 2017
Twee leden van DoeNietZoMall wonen de expertmeeting bij in Babylon Den Haag. De expertmeeting werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen in Zuid-Holland en de Regio Midden Holland. De uitnodiging werd ondersteund door Holland Rijnland, namens Tseard Hoekstra (wethouder Alphen a/d Rijn en voorzitter portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van Holland Rijnland).
Naar aanleiding van de expertmeeting is door de organisatoren inmiddels een persbericht uitgebracht waarin een beknopt verslag wordt gedaan over de meeting en de presentaties die werden gegeven. Dit persbericht is te downloaden door hier te klikken.
In het verslag staat een link naar de presentaties.

1 mei 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall

1 mei 2017
Overleg PVV-fractie Provinciale Staten

20 april 2017
Overleg met Zó! Zoetermeer-fractie

18 april 2017
Na een teleurstellende reactie op onze mail van 8 mei jl. sturen we nogmaals een uitermate duidelijke mail aan de wethouder. 
We wachten zijn reactie even af, indien onbevredigend, gaan we naar de Raad en de pers. Lees hier onze mail.

18 april 2017
Overleg met gemeentelijk Projectteam HOM  

10 april 2017
Overleg met 50Plus-fractie Provinciale Staten

8 april 2017
Wethouder Rosier maakt in de raadsvergadering van 3 april jl uitermate onvriendelijke opmerkingen over DNZM. Dit doet hij bij de beantwoording van vragen van raadsleden. Zie het videoverslag van die raadsvergadering vanaf minuut 8.40. Klik hier 
Wethouder Rosier krijgt van ons een duidelijke mail over het e.e.a. Klik hier

7 april 2017
Overleg met CDA-fractie Provinciale Staten

6 april 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall

6 april 2017
Overleg  met VVD-fractie Zoetermeer

5 april 2017
Plenaire sessie schouwen georganiseerd door Projectteam HOM. Voor het verslag, zie site van de gemeente. Klik hier

5 april 2017
Overleg met SP-fractie Provinciale Staten

4 april 2017
Overleg met ambtenaren n.a.v. mail aan gedeputeerde Mw. Bom-Lemstra

3 april 2017
Overleg met SP-fractie Zoetermeer

30 maart 2017
Overleg met D66-fractie Zoetermeer

29 maart 2017
Overleg met PvdA-fractie Zoetermeer

28 maart 2017
Overleg met GroenLinks-fractie Zoetermeer

27 maart 2017
Overleg met CU/SGP-fractie Provinciale Staten

25 maart 2017
Start schouwen van verkeer en parkeren. Diverse leden zijn aanwezig bij de diverse verkeers- en parkeerschouwen.
Er volgen in totaal 28 schouwmomenten parkeren en verkeer.
Op 5 april is er door de gemeente een plenaire sessie over dit schouwen georganiseerd. op 7 juni is een bijeenkomst gehouden over mogelijke parkeeroplossingen. Voor verkeersoplossingen moet deze bijeenkomst nog georganiseerd worden, eind augustus 2017 is nog steeds niet bekend wanneer deze gehouden gaat worden.
Door hier te klikken vind je onder het kopje "Actueel" informatie over deze avonden, verslagen  en verdere info over dit onderwerp.

23 maart 2017
Persbericht uitgebracht n.a.v. uitnodiging over schouwen van verkeer en parkeren. Klik hier voor het persbericht en de bijlagen.

22 maart 2017
Mailbericht aan wethouder Paalvast en alle leden van de gemeenteraad over de vraag wat samenspraak voorstelt in Zoetermeer. Voor het hele bericht, klik hier

22 maart 2017
Mailwisseling met gemeente over de wijze van samenspraak en schouwen. Lees de mailwisseling

21 maart 2017
Overleg met Samenspraakgroep Zoetermeer

20 maart 2017
Overleg met CDA-fractie in Zoetermeer

16 maart 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall

10 en 14 maart 2017
E-mails naar alle fracties in Zoetermeerse Raad en Provinciale Staten Mail aan Raad en Mail aan Provincie 

14 maart 2017
Overleg met gemeentelijk Projectteam-HOM, Markt 10. 

3 maart 2017
DoeNietZoMall heeft de ‘Effectstudie Holland Outlet Mall (HOM)’ van Royal HaskoningDHV (RHDHV) nog eens grondig bestudeerd, vooral ook omdat dit rapport een belangrijke basis was voor het succes van de haalbaarheidsstudie (zie hierboven 23 januari). [link naar samenvatting Effectstudie] . Wij constateren zeer belangrijke mankementen, zowel onvolledigheden als onjuistheden, waardoor we vinden dat de conclusies van dat rapport niet gerechtvaardigd zijn en het besluit van 23 januari dus niet genomen had mogen worden. Zo blijkt uit het rapport dat het door de gemeente vastgestelde beleid “Duurzaam Zoetermeer” niet is meegenomen bij de uitgangspunten waarop het rapport is gebaseerd en dat er is ook niet gekeken of er wel voldaan wordt aan de criteria voor geluid en luchtkwaliteit die gelden onder “Duurzaam Zoetermeer”. Verder wordt er naar ons idee gegoocheld met huidige en toekomstige aantallen auto’s op de Zoetermeerse wegen, terwijl er - voor zover wij kunnen achterhalen - nooit daadwerkelijk en langdurig is gemeten. Berekeningen zijn gebaseerd op een model uit 2011 waarbij dan jaarlijks een (fictieve) toename in verkeer van 1% (n.b. overal gelijk!!!) wordt opgeteld, ze stapelen het ene model op het andere. 
Wij hebben al onze vragen en opmerkingen t.a.v. de Effectstudie op papier gezet en naar het HOM-projectteam verstuurd en via hen hopelijk naar RHDHV. [klik hier voor onze vragenlijst]. Tegelijkertijd hebben we nadrukkelijk gevraagd om een meting van de 0-situatie, zoals dat ook bedoeld was in een van de amendementen van 23 januari en tevens nadrukkelijk aangegeven dat we als actiegroep betrokken zullen worden bij het opstellen van het meetprogramma. Zowel het HOM-projectteam van de gemeente, als RHDHV hebben inhoudelijk op onze vragen willen reageren.

1 maart 2017
Inmiddels hebben z'n 1.200 sympathisanten de online petitie van DoeNietZoMall ondertekend.

27 februari 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall

9 februari 2017
Actievergadering.

6 februari 2017
Kennismaking en overleg met gemeentelijk Projectteam-HOM, Markt 10. Een beetje teleurstellende bijeenkomst. Mandaat van team lijkt beperkt. Ook nog weinig helde over hoe invulling zal worden gegeven aan amendementen en moties. We gaan nog van hen horen. We zijn teleurgesteld, maar besluiten wel in contact te blijven.

31 januari 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall naar aanleiding van het raadsbesluit van 23 januari. De actiegroep noteert dat ondanks inspreken en actievoeren de meeste van de door Zoetermeerders gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad het oor laten hangen naar de ideeën van het college. Wij noteren tunnelvisie met oogkleppen en zeker geen luisterend oor.
DoeNietZoMall spreekt onderling af volledig te concentreren op de effecten van de HOM op onze leefomgeving. Het gaat dan vooral om toenemende verkeersintensiteit, parkeerdruk, geluidhinder en luchtverontreiniging, die zeven miljoen extra bezoekers met zich mee gaan brengen."
Onze reactie naar aanleiding van het raadsbesluit lees je hier

23 januari 2017
Raadsvergadering waarin gestemd gaat worden over vervolgstappen richting realisatie HOM. Weer heel veel bewoners aanwezig, algeladen publieke tribune en extra zalen. Diverse insprekers, ook van DoeNietZoMall. De gemeenteraad besluit helaas verder te gaan (28 voor, 11 tegen). Coalitiepartijen LHN, D'66, VVD en PvdA zijn positief over de komst van een Outletcentrum. Ook vóór stemmen: Zó! Zoetermeer en CU/SGP. De oppositiepartijen SP, GroenLinks, CDA en Zoetermeer Vooruit zijn tégen de komst van de HOM. In totaal zijn er 16 amendementen en 7 moties ingediend en aangenomen.
Met de instemming door de Raad gaat het college nu onderhandelen met de initiatiefnemers om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen die ter goedkeuring aan de raad zal worden voorgelegd. Dit gaat in juni/juli gebeuren.
Je kunt de vergaderstukken inclusief alle amendementen, moties en rapporten en de video van de vergadering terug zien. Klik hier.
De inspreektekst van DoeNietZoMall vind je hier

21 januari 2017
TV-west bezoekt Gouda en maakt een rapportage. Uitzending 22 januari, journaal 17.30 uur.

19 januari 2017
Radio1-journaal komt op bezoek voor radio-interview. Uitzending op 20 januari in het ochtendjournaal

16 januari 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall

9 januari 2017
Vergadering Commissie Stad over de HOM. Grote opkomst van bewoners, publieke tribune overvol, nog nooit vertoond!
Het ging hier om een oordeel-vormende commissie vergadering. Er waren 30 insprekers die avond, waaronder enkele leden van de actiegroep DoeNietZoMall. Je kunt de vergadering volledig terugzien en de inspreekteksten nalezen. Voor meer info, klik hier

8 januari 2017
Artikel geplaatst op Dichtbij.nl. Klik hier om het artikel te lezen 

5 januari 2017
Interview met Jeroen Bos van Het Financieele Dagblad met leden van DoeNietZoMall.Publicatie in FD lezen, klik hier

2 januari 2017
Actiegroep DoeNietZoMall start online petitie tegen de komst van de Holland Outlet Mall (HOM). 
Via https://www.petities24.com/doenietzomall kan de petitie worden ondertekend.
De petitie is ook te benaderen via de website van de actiegroep: http://www.doenietzomall.nl

2 januari 2017
Streekblad-interview met actiegroep DoeNietZoMall. Het krantenartikel lezen, klik hier

30 december 2016 en 1e week januari 2017
Veel mensen gaan van deur tot deur in de diverse wijken om de posters rond te brengen

29 december 2017
Vergadering leden actiegroep DoeNietZoMall
De posters zijn klaar, er wordt een plan opgesteld voor de verspreiding van de posters. Diverse vrijwilligers van betrokken bewonersverenigingen worden ingeschakeld. De actie gaat echt van start.

28 december 2016
Persbericht uitgebracht door Actiegroep DoeNietZoMall, verzonden aan diverse media. Lees het hele persbericht hier

23 december 2016
Registratie domeinnaam DoeNietZoMall en eerste lancering van de (beperkte) website is een feit.

22 december 2016
Verontruste bewoners uit de wijken uit de wijken Buytenwegh, De Leyens en het Stadshart spreken met elkaar en besluiten tot oprichting van een actiegroep. De naam van de groep wordt verzonnen. Het is geworden DoeNietZoMall
Er wordt gesproken over de opzet en werkwijze van de actiegroep. De tekst van de poster wordt vastgesteld en bij een drukker besteldShare by: